Skattemæssige oplysninger til selvangivelsen for 2020

Igen i år udsender Hvidovre Vindmøllelaug I/S skattetallene for produktionsåret 2020 digitalt til alle interessenter.

Det afløser det individuelle servicebrev, som lauget tidligere har udsendt.

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene for 2020:
El-salg pr. andel inkl. renter 182 kroner.
Renteindtægter opgives ikke længere, da de er indregnet i el-salget.
For at finde din indkomst, ganger du antallet af andele med 182 kroner.

Hvis det samlede el-salg fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.
Hvis din indtægt er over 7000 kroner skal 60% af overskuddet opgives på selvangivelsens rubrik 20.
Bruger du erhvervsmæssig opgørelse, er nøgletallene for 2020:
Resultat pr. andel før renter og afskrivninger: 83 kroner
Renter x andele à 1 kroner
Skattemæssig afskrivning: x antal andele à 68 kroner
Underskud fra tidligere år: x antal andele à 14 kroner

Skattepligtig kapitalindkomst opgives på selvangivelsens rubrik 35
Efter fremførsel af underskud fra tidligere år, er det skattemæssige resultat for 2020 således 0, hvorfor der ikke skal opgives noget på selvangivelsen.
Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.
Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. Så indtægten pr. andel er et bruttobeløb og ikke det, som du får udbetalt.
Du finder hele regnskabet her på hjemmesiden under ’IS dokumenter’.